Rubriky
Business

Likvidačný proces firmy

Počas riadenia spoločnosti a realizácie podnikateľských aktivít niekedy môžu nastať neočakávané situácie, ktoré podnikateľov donútia k ukončeniu tejto činnosti. K tomuto rozhodnutiu môže dôjsť samovoľne na základe vlastného rozhodnutia, ale rovnako môže byť ovplyvnené aj rozhodnutím súdu. Dôvodom ukončenia činnosti teda môže byť strata zisku, bankrot, ale zároveň aj donútenie súdnym orgánom, v prípade porušenia zákona.

likvidácia firmy

Pri úplnom zrušení spoločnosti je potrebné firmu zlikvidovať a následne vysporiadať jej zostatkový majetok. Likvidácia firmy je teda proces, kedy sa nie len rozdeľuje jej majetok medzi jednotlivých spoločníkov, ale taktiež sa rušia aj všetky pracovné zmluvy so zamestnancami a pracovné vzťahy s obchodnými partnermi, dodávateľmi a inými zainteresovanými subjektmi. Dôležitým krokom, ktorý je potrebný vykonať počas likvidácie je aj vysporiadanie všetkých záväzkov, ktoré firma má voči ostatným firmám alebo podnikateľským subjektom.

ukončenie pracovných vzťahov

Likvidačný proces firmy pozostáva z určitej postupnosti krokov, ktoré je nevyhnutné splniť. Na úplnom začiatku je treba uskutočniť jednotné rozhodnutie o vstupe spoločnosti do likvidácie. Následne je dôležité určiť likvidátora, ktorý bude zodpovedať za proces likvidácie. Po uskutočnení rozhodnutia a určení likvidátora sa môže prejsť k ďalšiemu kroku, ktorým je podanie Návrhu na zapísanie zmien v Obchodnom registri. Potom môže likvidátor uverejniť výzvu, aby sa prihlásili všetci veritelia k pohľadávkam v Obchodnom vestníku. Následne sa vykonajú všetky firemné činnosti, ktoré súvisia s likvidáciou firmy a skončením jej fungovania. Za významný krok sa považuje kontrola účtovníctva a potvrdenie účtovných závierok. Ak je všetko v poriadku, je nevyhnutné mať potvrdenie o odsúhlasení vymazania spoločnosti z Obchodného registra od Správcu dane. Keď je splnený aj tento krok, môže sa prejsť k úplne finálnemu kroku, ktorým je odoslanie Návrhu o vymazaní firmy z Obchodného registra.